Pedagogisch Communicatie Concept (PCC)

Kinderdagverblijf De Paddestoel

KDV De Paddestoel ontwikkelt een eigen uniek Pedagogisch Concept wat het fundament legt onder het beleids -,werk -, en scholingsplan. Het Pedagogisch Concept omvat de  strategische visie en missie op het kind wat aan KDV De Paddestoel is toevertrouwd. Het concept is in voortdurende ontwikkeling en krijgt geleidelijk zijn integrale vorm in interactie met de pedagogische praktijk van alledag en haar omgeving. Praktijk- en bedrijfsontwikkeling gaan zo hand in hand en voeden elkaar. Tevens onderscheidt KDV De Paddestoel zich hiermee in de Almeerse en landelijke markt.

KDV De Paddestoel werkt met het unieke Pedagogisch Communicatie Concept (PCC), ontworpen, ontwikkeld en verzorgd door huispedagoge Jolanda Simons, die ge(waar)borgd wordt binnen een unieke communicatiestructuur die bestaat uit:

8 Communicatieverbindingen

Recht
Respect
Ruimte
Reinheid
Regelmaat
Rust
Ritme
Regels

De liefde voor kinderen in zijn algemeenheid en de liefde voor het kind in het bijzonder komt tot uiting in een liefdevolle communicatieve verbinding tussen ouder/verzorger en kind. Het communicatieproces wat deze verbinding tot  stand brengt is van cruciaal belang in het werken met en voor kinderen op KDV De Paddestoel. In dit communicatieproces dienen de 8 R’s van het Pedagogisch Communicatie Concept tot zijn volle recht te komen. Kinderen gaan zich veilig en prettig voelen en komen tot volle ontwikkeling als ze zich gezien en gehoord voelen.

Huispedagoge
Jolanda Simons
Kinderen worden geboren uit een vader en een moeder, een mannelijke en een vrouwelijke communicatiepool. De ontwikkelingsopgave van het kind is deze beide polen in zichzelf te leren verenigen en hierdoor uit te groeien tot een volwaardig authentiek persoon. KDV De Paddestoel levert een bijdrage aan dit unieke ontwikkelingsproces.

De mannelijke pool wordt vertegenwoordigd door de drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat, de vrouwelijke pool door de drie R’s: Respect, Ruimte en Ritme. Kinderen hebben hier Recht op.

Dit PCC zal vervolgens in de 8e R van Communicatie Regels worden vastgelegd als fundamenteel document van KDV De Paddestoel.

Breincode 

 

Recht op de Universele Rechten van het Kind

De Universele Rechten van het Kind vormen het Hart van het Pedagogisch Communicatie Concept (PCC) en gaat er vanuit dat ieder kind wat aan KDV De Paddestoel is toevertrouwd hier Recht op heeft. De andere 7 R’s zijn hiervan afgeleid. KDV De Paddestoel adopteert 20 November, de Dag van de Rechten van het Kind, en zal een bijzondere betekenis krijgen binnen het KDV. Ieder jaar zal er op 20 November een speciale Themadag georganiseerd worden waarin één van de Kinderrechten centraal zal staan. Ook zal op die dag een gedeelte van de opbrengst ten goede komen aan Unicef, de organisatie die de Universele Rechten van het Kind vertegenwoordigt en behartigt.

Respect voor de eigenheid van het kind

KDV De Paddestoel gaat er vanuit dat elk kind een eigen geaardheid heeft en deze dus niet wordt gemaakt. Als je verbinding maakt met het eigen potentieel dat al in het kind aanwezig is en van daaruit pedagogisch handelt, je het beste uit het kind naar boven haalt en het kind ten volle tot zijn/haar recht laat komen. Wij werken dus van “zijn” naar “doen”. Eerst ontdekken wie het kind is en daar Respect voor tonen en van daaruit (op)voeden en tegemoet komen aan de kinderlijke behoefte tot zelf iemand te (mogen) zijn. Dit is wezenlijk anders dan van alles “doen” met het kind in de hoop iets van het kind te maken.

Ruimte voor de eigen wilsontwikkeling

KDV De Paddestoel gelooft dat kinderlijke ontwikkeling het vrijmaken is van het reeds aanwezige potentieel wat in ieder kind aanwezig is. Voor KDV De Paddestoel ligt de kinderlijke ontwikkeling niet zozeer in het”erin stoppen” van veel waarden en normen, maar in het vrijmaken en eruit laten komen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind zelf, binnen een veilige en vertrouwde opvoedingscontext die terugkomt in de mooie groeps- en gespreksruimten van het Kinderdagverblijf. Ruimte bieden aan het kind is dan ook een van de pedagogische basisprincipes van het KDV.

Reinheid van lichaam en geest

Naast de eigen innerlijke ontwikkeling van het kind is het voor kinderen van groot belang op te groeien in een uiterlijke reine, rustige en regelmatige omgeving. De Reinheid komt terug in de groepsruimten, de verzorging van het lichaam en van de Geest.

Rust van lichaam en geest

Het verwerken van alle indrukken van alledag maakt dat kinderen nog veel behoefte hebben aan Rust, zowel geestelijk als lichamelijk. De hersenen van kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Kinderen zijn dan ook gebaat bij een goede verwerking van alle informatie die een kind op een intensieve dag op het KDV opdoet.

Regelmaat

Naast de eigen geaardheid en wilsontwikkeling van het kind is het respect leren opbrengen voor de grens van de ander een belangrijk aspect in de sociale ontwikkeling van het kind. Daarom is structuur bieden en grenzen stellen een pedagogische basisvoorwaarde op Kinderdagverblijf De Paddestoel.

Ritme

Naast regelmaat is een evenwichtig dag- en nacht Ritme voor kinderen van wezenlijk belang. Ook komt Ritme terug in de lichamelijke beweging van het kind middels (culturele)expressie van dans en muziek.

Regels
De bovenstaande 7 R’s krijgen vorm via de communicatie Regels die binnen KDV De Paddestoel geïmplementeerd zullen gaan worden.

De unieke communicatiestructuur vormt de kern van het beleids-, werk- en scholingsplan waarvan de Gordon training een integraal onderdeel zal gaan uitmaken. Deze training zal ingebouwd en verweven worden met het PCC.

De unieke communicatiestructuur zal uitgangspunt vormen van alle communicatie- trainingen en cursussen die binnen en buiten KDV De Paddestoel zullen worden verzorgd en aangeboden. Vanuit de 7 communicatieve behoeften van het kind, zal het beleids- , werk- en scholingsplan uitgewerkt en ontwikkeld worden. Dit vertaalt zich in een integraal implementatieplan wat als een continue deskundigheidsbevorderings proces als een rode draad door alle lagen van de organisatie en daarbuiten heen zal lopen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie