Visie
Kinderdagverblijf is meer dan alleen ‘’ gezellig bezig zijn met kinderen’’.
Kinderdagverblijf De Paddestoel heeft naast de ouders een eigen
opvoedingsverantwoordelijkheid:
1. Een veilige en zorgzame omgeving creëren waarin het kind zich thuis voelt.
2. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.
3. De opvang moet open en veilig zijn.
4. Belangrijk is dat ouders hun kind in vertrouwde handen achter laten.
5. Kinderen leren omgaan met andere kinderen, door samen te spelen, te eten
en slapen.

Doelstelling
Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door ze onder deskundige
begeleiding in groepsverband samen te brengen in speciaal voor hun gecreëerde
ruimte als aanvulling op de opvoeding thuis. In deze doelstelling staat het bevorderen
van de ontwikkeling centraal. Het bieden van een optimale en professionele opvang,
waarin elk kind zich prettig en thuis voelt, en zich kan ontplooien in samenwerking
met de ouders als basis: wederzijds vertrouwen, openheid, en respect voor elkaars
mening, ideeën en culturele waarden.

Uitgangspunten
1. Een pedagogisch plan vormt de basis van een optimale en zo breed mogelijke
ontwikkeling van de kinderen.
2. De opvang stimuleert de zelfstandigheid van het kind.
3. De opvang geeft het kind de ruimte emoties te laten zien en begeleidt het om
ermee om te gaan.
4. De opvang draagt normen en waarden op het kind over. De opvang leert het
kind eerlijk te zijn, respect te hebben voor anderen en elkaar helpen.
5. De opvang maakt het kind duidelijk welk gedrag gewenst en welk ongewenst
is. De opvang corrigeert het kind bij voorkeur door positieve aandacht te
geven aan gedrag in gewenste richting.