Personeel KDV De Paddestoel

Begeleiding

Alle pedagogisch medewerkers die op De Paddestoel werken hebben een SPW 3/4 diploma. De leidsters die in een kinderdagverblijf werken hebben een veelzijdige taak. Zij dienen het vermogen te hebben een veilige sfeer te scheppen waarin kinderen zich thuis voelen. Zij moeten erop gericht zijn een kind in zijn ontwikkelingen te begeleiden; alle aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind en het groepsgebeuren zijn hierin belangrijk. Gesteld kan worden dat de functie pedagogisch medewerker is opgebouwd uit taken die in de volgende taakgebieden geclusterd kunnen worden:

 1. Begeleiden, verzorgen en opvoeden van kinderen
 2. Oudercontacten
 3. Beleidsontwikkeling en uitvoering
 4. Ondersteunende activiteiten

Begeleiden, verzorgen en opvoeden van kinderen, individueel en in groepsverband behoren onder andere de volgende taken:

 1. Opbouwen van een liefdevolle relatie, positieve aandacht en waardering voor elk kind.
 2. Aansluiten bij de behoefte en interesse van ieder kind.
 3. Stimuleren van de totale ontwikkeling van de kinderen.
 4. Observeren en registreren van de lichamelijke en gedragsontwikkeling van ieder kind en signaleren via eventuele problemen of achterstand.
 5. Zorg dragen voor een positief groepsklimaat.
 6. Programmeren en uitvoeren van een activiteitenaanbod aan de kinderen.
 7. Kinderen leren omgaan met elkaars culturele, sociale en fysieke achtergrond.
 8. Zorgdragen voor veiligheid en hygiëne.

Oudercontacten

Taken zijn onder andere:

 1. Ouders informeren over het kinderdagverblijf.
 2. Ouders informeren over hun kind.
 3. Ouders advies vragen en desgewenst geven over opvoedingsvraagstukken.
 4. Zich informeren over de wensen en verwachtingen van ouders.
 5. Betrekken van ouders bij het dagverblijf, bijvoorbeeld de oudercommissie.
 6. Bijdrage leveren aan ouderavonden.

Beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering

Taken zijn onder andere:

 1. Mede bijdrage leveren aan ontwikkelen van visie, pedagogisch beleid en kwaliteitscriteria.
 2. Meedenken in de algemene beleidsontwikkeling binnen het verblijf.
 3. Mede opstellen van werkplannen en bijdrage leveren aan beleidsplan.
 4. Gegevens over de werkuitvoering ter beschikking stellen van coördinatie.
 5. Participeren in alle binnen het verblijf afgesproken vormen van overleg en werkbegeleiding.

Ondersteunende activiteiten

Taken zijn onder andere:

 1. Registreren van gegevens van kinderen.
 2. Deelnemen aan programma’s voor deskundigheidsbevordering.
 3. Begeleiden van stagiaires.
 4. Notuleren,voorzitten of bijwonen van vergaderingen.
 5. Organiseren en of bijwonen van ouderavonden en dergelijke.
 6. Inrichten van binnen-en buitenruimte.
 7. Beheer van spelmateriaal en voorraden.
 8. Het onderhouden van externe contacten.

 

Algemeen functies

Op De Paddestoel kennen wij een aantal functies waarvoor verschillende functie-eisen gelden. Maar één ding is altijd hetzelfde. Een goede werkinstelling en motivatie alleen zijn niet voldoende. Je moet namelijk ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken, zowel naar het kind, de ouders als naar de collega’s en boven alles een kindvriendelijke instelling hebben. Werken met kinderen is een uitdaging en die uitdaging moet je aan kunnen en willen gaan. Bovendien moet je creatief zijn en open staan voor ideeën van anderen. Op De Paddestoel zult u het meest te maken hebben met vaste pedagogisch medewerkers, die de directe zorg voor uw kind dragen, maar daarnaast werken er ook vaste groepshulpen en stagiaires. Wij proberen met het selecteren van het personeel rekening te houden met een afspiegeling van de maatschappij. Zo werken er bij ons jongeren en ouderen van verschillende opleidingen, bij voorkeur ook divers culturen.

Binnen De Paddestoel kennen wij de volgende functies

 1. Locatiemanager
 2. Pedagogisch medewerker
 3. Groepshulp
 4. Stagiaire

Locatiemanager

De locatiemanager is Mavis Chin Fung Chun ( eigenaresse kinderdagverblijf). De locatiemanager geeft leiding aan het team die onderdeel uitmaakt van De Paddestoel. De locatiemanager houdt zich bezig met de volgende zaken:

 1. Financiën en personeel
 2. Het werkplan
 3. Beleidsontwikkeling
 4. Kwaliteitszorg en informatievoorziening
 5. Communicatie met de leidsters, ouders en oudercommissie
 6. De ontwikkeling en bewaking van het pedagogisch werkplan binnen het kader van het algemeen pedagogisch beleid
 7. Het opstellen van werkrooster
 8. Inzet van personeel
 9. Het notuleren van besprekingen
 10. Het bijhouden van diverse overzichten onder het takenpakket.

De locatiemanager is tot slot verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en uitvoering van het beleid.

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker begeleidt een groep kinderen op een kinderdagverblijf. De grootte van de groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de opvangvorm. Ze schept een veilige en stimulerende omgeving voor de kinderen en is het aanspreekpunt voor de ouders. Bovendien heeft ze alle aandacht voor het individuele kind, maar zeker ook voor de groep als geheel.

Tot de verantwoordelijkheden van de pedagogisch medewerker behoren verder het observeren van en rapporteren over de kinderen binnen de groep en het leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding gevolg op MBO- of HBO- niveau.

Groepshulp

De groepshulp verricht licht huishoudelijk werk ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers en doet verzorgend werk op de groep met de kinderen. Momenteel werken er twee groepshulpen op De Paddestoel die voor 27 tot 36 uur ingezet worden. Als groepshulpen verrichten zij ook de volgende werkzaamheden:

 1. Het verzorgen van de was, de afwas, fruit klaar maken, broodmaaltijd en drankjes voor de kinderen.
 2. Het schoonmaken van de groepsruimte, het speelgoed, de bedden en boodschappen doen.

De groepshulpen werken nooit zelfstandig en zijn boventallig. Na een inwerking van 2 jaar worden ze als halve krachten ingezet daar ze de groep middels hun taken wel degelijk ontlasten.

Sport en Spel

Omdat wij van mening zijn dat regelmatig bewegen goed is voor kinderen hebben wij op de BSO een
medewerker die zich richt op het spelende wijze aanbieden van sport en spel activiteiten. U kunt
hierbij denken aan voetballen maar ook aan estafette spelletjes of coördinatie spelletjes.
Tevens hebben wij 1x in de week een dansdocente die met de BSO groepen komt dansen.

Stagiaire

In het kader van de beroepsvorming zult u stagiaires tegenkomen op ons kinderdagverblijf doordat De Paddestoel een erkend leerbedrijf is die is aangesloten bij Calibris. Dit betekent dat de stagiaire de mogelijkheid heeft veel te leren, veel ervaring op te doen. Er is volop gelegenheid voor een brede opleiding en in verschillende groepen binnen De Paddestoel. Begeleiding krijgen ze van de directe pedagogisch medewerkers, hun persoonlijke werkbegeleider en de locatiemanager. Ze leren het werk van pedagogisch medewerkers in de praktijk. Daarnaast volgen ze een deeltijdopleiding voor het theoretisch gedeelte. Hun werkzaamheden komen in grote lijnen overeen met die van pedagogisch medewerker, alleen hebben ze vanzelfsprekend minder zelfstandigheid en krijgen ze doorlopend begeleiding.