Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Paddestoel

Art. 1 Openingstijden

Kinderdagverblijf De Paddestoel is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 06:30 – 18:30 uur, behalve op feestdagen. Feestdagen zullen ruim voor aanvang van het kalenderjaar op de website van De Paddestoel worden gepubliceerd. Eventuele overige dagen dat het kinderdagverblijf gesloten is, zullen ruim op tijd worden aangegeven aan de ouders/verzorgers.

Art. 2 Opvang

 • De paddestoel biedt opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • Er is mogelijkheid voor vaste dagen en vaste uren.
 • Er is mogelijkheid voor flexibele uren en dagen.
 • Er is mogelijkheid voor een halve dag opvang en maximaal 5 dagen per week.

Indien, in geval van halve dagen opvang, uw kind een keer later of vroeger wordt gehaald dan
afgesproken moet dit tijdig worden doorgegeven aan de leiding.

 • De directie kan in bepaalde gevallen afwijken van deze regels.

Art. 3 Inschrijving

Indien u interesse heeft om uw kind te plaatsen bij ons kinderdagverblijf dient u het digitale
aanmeldformulier, te vinden onder kopje inschrijving, volledig in te vullen en te verzenden. Wij
zullen aan de hand van de door u gegeven informatie kijken of er op dat moment plek is op ons
dagverblijf om u uw kind(eren) te plaatsen. Is dit het geval wordt u uitgenodigd om kennis te komen
maken en het inschrijfformulier in te vullen. Indien wij géén plek hebben kunt u op de wachtlijst
geplaatst worden.

Art. 4 Contract

Na invulling van het inschrijfformulier wordt er een reservering gemaakt op basis van de door de
ouder aangegeven dagen en ingangsdatum. Bij de eerste opvang dag van uw kind wordt aan de
ouders gevraagd het contract te tekenen. Op het moment dat een contract ondertekend door De
Paddestoel ontvangen is, is de plaatsing geldig en is de ouder aan de algemene voorwaarden en
huisregels gebonden.

Art. 5 Tarieven

De tarieven kinderopvang zullen jaarlijks worden aangepast onder andere op basis van de loonkostenstijgingen als gevolg van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de begroting van De Paddestoel, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. De directie stelt het uurtarief kinderopvang jaarlijks voor 1 oktober vast. Het nieuwe uurtarief wordt per 1 juni in het jaar daarop volgend in rekening gebracht. De directie stelt direct na vaststelling van het nieuwe uurtarief kinderopvang de ouder hiervan op de hoogte.

Art. 6 Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is toegestaan mits :

 • De groepssamenstelling het toelaat
 • De dag wordt geruild met een andere dag die in dezelfde week valt.

Art. 7 Mutaties

Mutaties in persoonsgegevens, dienstverband en wensen tot structurele wijziging in dagen dienen aan de directie of locatiemanager te worden doorgegeven.

Art. 8 Opzegging door ouders/verzorgers

Indien de ouder/verzorger, na ondertekening, het contract wil opzeggen, kan dit uitsluitend schriftelijk.
De opzegging kan ieder dag van de maand, met een opzegtermijn van één maand.

Art. 9 Betaling

 • U ontvangt halverwege de maand een factuur die betrekking heeft op de betaling van de
  eerstvolgende maand. U wordt verzocht dit factuur uiterlijk de 25 e van de maand te hebben voldaan.
  Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met algemene voorwaarden.
 • Als een kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat daarvoor is betaald, kan De Paddestoel het contract direct opzeggen, per aangetekende brief. Bij onmiddellijke betaling wordt de opzegging ongedaan gemaakt.
 • Indien ouder(s) in gebreke blijven met de betalingen zal De Paddestoel, nadat ouders in de gelegenheid zijn gesteld aan hun verplichtingen te voldoen, een incassobureau inschakelen. Dit bureau zal met de ouder(s) een regeling voor de betalingen treffen. Hier zijn hoge kosten aan verbonden die voor rekening van de ouder(s) komen.
 • Over de betaling die niet tijdig is verricht, is De Paddestoel gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
 • Bij herhaaldelijke problemen met de betaling houdt De Paddestoel zich het recht voor om het contract per direct te beëindigen.

Art. 10 Feestdagen en afwezigheid

Tijdens feestdagen of ziekte van het kind wordt geen reductie verleend.

Art. 11 Ziekte

 • Zieke kinderen kunnen niet bij De Paddestoel worden opgevangen. Indien een kind vanwege ziekte niet komt, dient dit zo spoedig mogelijk aan De Paddestoel te worden gemeld.
 • Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die het kind kan komen ophalen, in geval het tijdens het verblijf bij De Paddestoel ziek wordt.
 • Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan : een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt), over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden.
 • Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbs, rs-virus, diarree, impetigio (krentenbaard), vijfde ziekte.
 • De pedagogisch medewerkers van De Paddestoel mogen geen medische handelingen verrichten. De pedagogisch medewerkers dienen geen koorts onderdrukkende middelen toe.
 • Indien ouders wensen dat de pedagogisch medewerkers medicijnen verstrekken, dient een overeenkomst gebruik geneesmiddelen te worden ingevuld en ondertekend.
 • In noodgevallen kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerkers onmiddellijk het alarmnummer van de ambulance bellen en pas daarna de ouders waarschuwen.

Art. 12 Oudercommissie

Binnen het kinderdagverblijf is een oudercommissie actief. De leden van de oudercommissie zijn ouders van kinderen van het kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot beleid, pedagogische ontwikkelingen, spelontwikkelingen en activiteiten.

Art. 13 Klachtenbehandeling

 • Ouders met een klacht wensen zich in eerste instantie rechtstreeks tot de betrokken medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met de ouder op te lossen.
 • Indien de klacht niet naar tevredenheid van de ouder wordt opgelost of de klacht gaat over de organisatie, dan richt de ouder zich tot de locatiemanager van het kinderdagverblijf. Deze probeert de klacht in overleg met de ouder en de betrokken medewerker op te lossen.
 • Indien de klacht nadat artikel 13 lid 1 en/of 2 doorlopen zijn niet naar tevredenheid van de ouder is opgelost of als de ouder zich met de klacht niet rechtstreeks tot de medewerker of locatiemanager wil wenden, dan kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de directrice van het kinderdagverblijf.

Art. 14 Externe klachtenprocedure

Indien de klacht na toepassing van artikel 13 naar de mening van de ouder niet is opgelost, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie waarbij het kinderdagverblijf is aangesloten. Het is ook mogelijk een klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie, echter het verdient de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

De klachtencommissie heeft de volgende contactgegevens :

Stichting klachtencommissie Kinderopvang

CONTACTGEGEVENS
Klachtenloket Kinderopvang
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bel: 0900 -1877 (gratis)

Oudercommissie
Huishoudelijk Reglement oudercommissie
U kunt hieronder het Huishoudelij Reglement oudercommissie downloaden:
Huishoudelijk Reglement oudercommissie